TRÁI NGANG


Bóng mơ đã lọt vào mắt nhau
Sao mà cớ sự nẩy thương đau
Yêu đương chỉ mãi là nhung nhớ
Ân ái chưa nên đã lệ rầu
Sáng ngẩn mờ sương đang hừng nắng
Chiều ngơ làn tím bởi xa nhau
Ấm êm tan rã vì ngang trái
Xa cách đôi nơi nặng u sầu
17/8/2017
Tú Sụn