ĐÃ HIỂU MỘT PHẦN

ĐÃ HIỂU MỘT PHẦN
Đã hiểu “bình đẳng giới”
Còn “phòng chống thiên tai
trong điều kiện dịch bệnh”
Yêu cầu quá quái thai!

Thiên tai thì thiên tai
Sao kèm theo cô vít
Một yêu cầu khó nhai
Trăm phần trăm sẽ tịt

Chỉ là tổ phụ nữ
Làm sao để triển khai
Phương tiện đâu có giữ
Lấy gì chống thiên tai?

Với hai bàn tay trắng
Mà đòi chống đòi phòng
Chỉ viết láo viết nhắng
Cho cấp trên vừa lòng

Cán bộ làm phong trào
Sao mà như con vẹt
Ra đề thi tào lao
Nhè tổ phụ nữ nhét

Lúng túng và trì trệ
Một guồng máy khô dầu
Kiến thức nghèo thậm tệ
Chỉ xứng làm trẻ trâu
10/2/2022
Tú Sụn