ĐỘNG PHONG NHA

Ảnh: Sưu tầm


NÚI BA ĐÈO
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Một đèo một đèo lại một đèo,
Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo.
Cửa son tía ngắt lơ thơ móc,
Đường đá xanh rì lún phún rêu.
Phưởng phất chồi thông cơn gió tốc,
Mịt mờ ngọn cỏ lúc sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo.

(Hoạ bài NÚI BA ĐÈO của Hồ Xuân Hương)
ĐỘNG PHONG NHA
Trèo đèo dẫu mệt vẫn trèo đèo
Chót vót tầng cao đá cứ leo
Muốn đến động khô, bu lấy cọc
Ưa vô hang ướt, túm vào rêu
Bước lên thận trọng, phòng chân tụt
Bò xuống canh chừng, tránh nước gieo
Thạch nhũ gọi mời ai cũng thích
Nam thanh nữ tú rủ nhau trèo
5/7/2021
Tú Sụn