MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI VIỆT CÒN THÓI XẤU

Ảnh: Sưu tầm


Mang danh người Việt anh hùng
Nhưng vẫn còn có người khùng người ngông
Mang danh con cháu tiên rồng
Nhưng vẫn còn có người không ra gì
Có người xấu tính lạ kì
Bo bo ích kỷ chỉ vì bản thân
Sống cộng đồng thói cá nhân
Mang dòng máu Việt mà thân lạc loài
Thấy mà hận nghĩ mà cay
Hạng này kém cỏi nhục lây mọi người
Làm những việc quá nực cười
Xảo trá thì giỏi nhưng lười siêng năng
Không làm mà muốn có ăn
Luật pháp bất chấp, hung hăng làm càn
Vốn nghèo mà thích xài sang
Khi giàu kênh kiệu khoe khoang rởm đời
Dịch bệnh nguy cấp đến nơi
Ăn nhậu, tụ tập, chơi bời tự do
Phòng chống dịch không chịu lo
Lệnh của Thủ tướng cũng cho là thường
Bảo ở nhà cũng ra đường
Bất chấp quy định, không lường nguy nan
Cứ làm như chẳng liên quan
Không chút suy nghĩ không màng đến ai
Cũng đầu cũng mắt cũng tai
Mà sao tai hại như loài bọ sâu
Tự trọng đâu, sĩ diện đâu
Con người phải có làm đầu mới ra…
Lệnh Thủ tướng ở trong nhà
Chấp hành nghiêm chỉnh tức là văn minh
Chớ ra đường họ coi khinh

1/4/2020
Tú Sụn