VĨ ĐẠI*

Ảnh: Sưu tầm


Người đầu tiên bay vào vũ trụ
Lần đầu tiên biết B 52
Có chiều dài đến sáu trăm mét
Thật đúng là vĩ đại cả hai
19/2/2020
Tú Sụn
* Phạm Tuân nói máy bay B52 dài 600 mét!