CHÓ CHẾT

Ảnh: Sưu tầm


CHÓ CHẾT
Bọn này phải chém đứt làm đôi
Vì đã hành dân khổ lắm rồi
Làm mãi gian ăn không ngóc được
Đóng hoài quan khoét đã tàn hơi
Mấy thằng chó chết luôn nhàn nhã
Một lũ ma cô cứ thảnh thơi
Tiền của không làm mà ngập mặt
Để chi loại đó hại cho đời
28/6/2022
Tú Sụn