DỜI SÂN BAY RA SƠN TRÀ

Anh: Sưu tầm


Một ý nghĩ táo bạo
Đưa ra quá bất ngờ
Làm cho dân Đà Nẵng
Nghe mà thấy lơ ngơ

Họ đưa ra hội thảo
Lấy một phần Sơn Trà
Làm sân bay Đà Nẵng
Nghe mà nổi da gà

Đúng là thiếu suy nghĩ
Nên đề nghị bá vơ
Sơn Trà là hòn ngọc
Ai làm vậy bao giờ

Hỡi cái nhà khoa học
Sao mà quá i tờ
Chắc là không đọc báo
Nên đề xuất ngu ngơ

Hay các ông chơi xỏ
Cho Đà Nẵng tiêu tùng
Hết thành phố đáng sống
Hết rạng danh một vùng

Thiệt là hết chỗ nói
Dân giờ đâu có ngu
Đừng gây bão dư luận
Rồi oán trách bù lu…
11/9/2018
Tú Sụn