THAM NHŨNG VẶT

Ảnh: Minh hoạ


THAM NHŨNG VẶT
Để chi loại đó hại cho đời
Vòi vĩnh phiền hà mãi chẳng thôi
Chuột nhắt những phòng luôn gạ gẫm
Sâu con một cửa vẫn đòi xơi
Tiền tươi lót dưới tay nhanh nhẹn
Thóc thật kẹp vô mắt sáng ngời
Chi có dăm trăm mà nhiệt huyết
Bằng không xói xỉa đến tơi bời
28/6/2022
Tú Sụn