BẮT CUA CŨNG PHẢI NỘP PHÍ

Ảnh: Chụp trang báo


Núi sông là của Quốc gia
Cớ sao quan xã đem ra hợp đồng
Quan huyện có biết hay không
Quan tỉnh chắc đã đồng lòng nên im
Cái ăn thiếu thốn, đi tìm
Con cua con cáy nổi chìm nước sông
Người dân cực khổ long đong
Vẫn phải đóng phí cho ông độc quyền
Vô lý và quá là phiền
Muôn sự cũng tại vì tiền mà nên
30/10/2018
Tú Sụn