NỖI ĐAU TRONG NIỀM TỰ HÀO

Ảnh: Sưu tầm


Tự hào đất nước Việt quang vinh
Đánh đuổi xâm lăng hưởng thái bình
Tất cả ngoại xâm đều chiến thắng
Chỉ trừ giặc nội phải làm thinh
Dịch nào cũng đã tiêu trừ hết
Chỉ dịch quan tham vẫn bất minh
Thế đó nên lòng luôn bứt rứt
Nỗi đau sự thế mãi rùng mình
18/7/2020
Tú Sụn