THÀNH LẬP VIỆN ĐẠO ĐỨC

Ảnh: Sưu tầm


Quy trình bổ nhiệm đã tuyệt vời
Chắc rằng đạo đức phải sáng ngời
Oái oăm chẳng được là rồng phượng
Hầu hết không bằng thứ chuột dơi
Giờ đây thành lập viện đạo đức
Mai này xoá bỏ đám ăn chơi?
Hay chăng thay đổi quy trình cũ
May ra dân chúng được đổi đời!
23/10/2018
Tú Sụn