SÔ-VANH*

Ảnh: Sưu tầm

SÔ-VANH*
Dân lành chịu đựng cảnh điêu tàn
Bởi giặc xâm lăng giọng hổ mang
Bom dội phố phường đều sụp đổ
Pháo cày làng mạc cũng toang hoang
Te tua nên phải hùm say máu
Tan tác thành ra chó cắn càn
Tuyên bố xanh rờn đòi huỷ diệt
Răn đe bịp bợm thói sô-vanh
27/3/2022
Tú Sụn
* Chauvinism