KẺ CƠ HỘI

Ảnh: Sưu tầm


Quan tham rất thích loại người này
Nội bộ ra sao cũng biết ngay
Tin tức hằng ngày tâu đúng mặt
Phong bao lắm lúc nhét đều dày
Sẵn sàng đổi bạn ôm thành tích
Chấp nhận thêm thù kiếm vận may
Nịnh hót xun xoe không biết mệt
Quan tham rất thích loại người này
31/8/2020
Tú Sụn