TIỄN THU

Ảnh: Sưu tầm


TIỄN THU
(Trốn vận)
Sương gió chùng chình bên mé núi
Khói mây lãng đãng cuối triền sông
Hương hoa lan toả về đầu xóm
Sóng lúa mơn man tận cánh đồng
Bóng ấy xa dần sang đến bến
Hồn nầy gần sắp ngã vào Đông
Chẳng thành duyên nợ đành ly biệt
Một chốn điêu tàn hứng bão giông
14/10/2023
Tú Sụn