SÔNG VẮNG

Ảnh: Sưu tầm

Mênh mông vắng lặng lững lờ trôi
Sóng gợn bèo xoay mỏi lắm rồi
Nắng trải bờ nghiêng chân bối rối
Gió lừng lau ngã dạ bồi hồi
Thuyền vênh nẻ ván không người đợi
Bến mốc tàn rêu chẳng bóng ngồi
Luyến nhớ bao ngày xa diệu vợi
Buồn lây tận góc núi chân đồi
25/10/2021
Tú Sụn