NGANG TẦM LÒ BÁT QUÁI

Ảnh: Sưu tầm


Lâu nay lò vẫn cháy
Vẫn đốt củi đều đều
Giờ vớ được củi gộc
Cho vào lò có thiêu

Toàn là củi gỗ quý
Đốt cũng tiếc lắm thay
Toàn là loại danh mộc
Đốt chưa chắc cháy ngay

Toàn những bậc anh kiệt
Là tài sản quốc gia
Mà cũng bị thoái hoá
Nên chẳng còn thiết tha

Đúng là lò tốt thật
Đốt củi gộc, củi to
Ngang tầm lò bát quái
Khối thằng đang ngồi lo

Chỉ có Tôn Ngộ Không
Mới thoát thân tức khắc
Không có phép thần thông
Thì ra tro cái chắc

Nếu không có tham nhũng
Thì đâu có cái lò
Đất nước này giàu mạnh
Dân hạnh phúc, ấm no
28/7/2018
Tú Sụn