MÀU NẮNG XUÂN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Xuân buồn nắng cũng úa buồn lây
Réo rắt lời xuân cánh nhạn bay
Bóng ngã liêu xiêu trời cố nắng
Trời nghiêng lẩn thẩn bóng khờ ngây
Người buồn nuối tiếc màu xuân cũ
Cảnh vắng vương sầu dáng gió lay
Màu nắng xuân buồn, buồn não ruột
Lòng thương từ ấy mắt còn cay
11/3/2020
Tú Sụn