CỦ CHI

Ảnh: Sưu tầm


Một thành đồng đất thép Củ Chi
Một dân tộc anh dũng gan lỳ
Dưới lòng đất làm nên kì tích
Vững lòng dân viết đặng sử thi
Kẻ thù khiếp tháo lui tan tác
Dân quân hăng xông tới, uy nghi
Cho đất nước hoà bình thống nhất
Việt Nam ơi! Sức mạnh thần kỳ
7/10/2018
Tú Sụn