CHỦ TỊCH PHƯỜNG TỆ HẠI**

Ảnh: Sưu tầm


Ông chủ tịch phường Ngô Mây
Nhận tin “đất tặc”, đang say đứ đừ
Đâu phải thế, say thật ư ?
Chỉ là cái cớ chối từ cho xong
Đây là trách nhiệm, việc công
Lãnh đạo như thế, hỏi mong được gì
Tin này chủ tịch truyền đi
Cho bọn “đất tặc”, tức thì ra tay
Người báo tin bầm mặt mày
Nhập viện ngậm đắng nuốt cay với đời
Chuyện này quá thể lôi thôi
Phải làm ra nhẽ đến nơi tới cùng
Không để cho chúng ung dung
Xét xử bọn chúng cùng chung ngồi tù
Chủ tịch này bợm và ngu
27/1/2019
Tú Sụn
** Chủ tịch phường Ngô Mây, tp Kon Tum