SẦU NON NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Đến cuối đời người ớn đỏ đen
Nhân tình thế thái lắm bon chen
Thằng quan dị hợm mồm tra chốt
Gái đĩ lăng loàn đít đóng then
Đất nước thừa ngu vì mất dạy
Con người thiếu đức bởi ươn hèn
Lòng son dạ sắt sầu non nước
Ghét lũ đầu trâu cố mấy phen
9/3/2020
Tú Sụn