LIẾM LÁP

Ảnh: Sưu tầm


LIẾM LÁP
Xây xong như ị quá kì khôi
Cao tốc Bắc Nam rõ lắm rồi
Chưa chạy thông xe đà chốt lại
Đã dừng kiểm định để soi khơi
Chục quan bị nhốt vô nhà đá
Ngàn tỷ đi tong biến giữa trời
Giới chức làm đường đều liếm láp
Vào lò chấp nhận vậy mà thôi
29/6/2022
Tú Sụn