CHỜ MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

Ảnh: Sưu tầm


Coi Covid 19
Như một loại cúm mùa
Chính phủ Anh độc ác
Đúng là phải chào thua

Họ lơ là phòng chống
Chờ miễn dịch cộng đồng
Sẽ đào hố chôn xác
Chẳng bao giờ như mong

Tư bản là như vậy
Coi thường mạng người dân
Người già, bệnh mãn tính
Chắc họ cũng không cần

Giảm chi phí phúc lợi
Giảm không làm mà ăn
Giảm chi phí chống dịch
Giản vất vả khó khăn

Các bạn đã thấy đó
Chế độ ta tuyệt vời
Chống dịch như chống giặc
Tất cả vì dân thôi
15/3/2020
Tú Sụn