GIỌT THU

Ảnh: Sưu tầm

GIỌT THU
Thu về ảm đạm dạ bâng khuâng
Lả chả vàng rơi miết chẳng ngừng
Cổ độ rêu phong màu sậm sậm
Cố viên sương phủ giọt rưng rưng
Mây thưa gió lượn vòng cao thấp
Đường rậm cỏ đan kín lớp từng
Hoang vắng buồn tênh không nén được
Dòng châu tuôn đẫm mặn không ngưng
24/2/2022
Tú Sụn