ĐỪNG BẤT HIẾU

Ảnh: Sưu tầm


ĐỪNG BẤT HIẾU
Mẹ cha ơn đức đấng sinh thành
Sánh với non cao cả biển xanh
Đối đãi nồng nàn vui hạnh phúc
Chăm nom tuyệt hảo sống yên lành
Chớ nên nặng nhẹ lời hành hạ
Rồi sẽ xa gần tiếng hổ danh
Nhân quả xưa nay lưu bất hủ
Ác nhơn ắc phải bị trời hành
9/10/2022
Tú Sụn
P/s: Câu 5-6 đối lưu thuỷ