THÓI ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


Ngày còn áo mão cân đai, oách
Lắm kẻ bu quanh nịnh với bưng
Anh Năm! anh Bảy! siêng lui tới
Tìm cớ lân la để chúc mừng

Biết chúng mưu đồ, ra công sức
Xin xỏ, van lơn đủ mọi điều
Cũng may chúng xúi, không làm bậy
Cho dù ngọt mật, đủ mọi chiêu

Từ khi được phép: dân vạn đại
Bè bạn chân thành luôn đến chơi
Còn lũ “nịnh thần” không lai vãng
Yên ổn trong lòng, thấy thảnh thơi

Đến giờ mới tỏ từng người ấy
Đạo đức ngày nay lắm suy đồi
“Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi”*

Này hỡi các quan còn đương chức
Sáng suốt, nhìn xa…** chớ sai lầm
Thói đời biết đó cần nên tránh
Rau mắm vui rồi, khỏi bận tâm
13/5/2018
Tú Sụn
* Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
** Nhìn xa trông rộng