THU NGOÀI ĐẢO XA

Ảnh: Sưu tầm


Sóng biển ì ầm, sóng biển reo
Nắng vàng ngọn sóng, nắng duềnh theo
Trời thu xanh thẳm như vô tận
Hải âu lờ lượn, chốc bay vèo
Khao khát sắc vàng phai lá rụng
Ước mơ màn xám dáng sương gieo
Đảo xa thu chẳng là thu nữa
Tiền tiêu rười rượi nhớ quê nghèo
20/12/2018
Tú Sụn