BÁO CÁO VIỆC NHẬN QUÀ TẾT!

Ảnh: Sưu tầm


Là lộc thường gọi là quà
Có phúc lộc mới vô nhà đó thôi
Ai làm cái chuyện ngược đời
Bắt từ chối lộc, rụng rời xiết bao
Lộc là của ông trời trao
Có qua có lại ai nào cho không
Nhận lộc thì ắt trả công
Tốn bao chất xám nhọc lòng lắm thay
Nếu như xảy chuyện không may
Tốn tiền chạy chọt cũng tày lộc ni
Dại gì báo cáo làm chi
Mà nhận kín đáo cớ gì lộ ra
Lo cho nó, nó cho quà
Ở đời thế đấy mới là văn minh
Làm quan phải trọng cái tình
Khó khăn họ mới nhờ mình một tay
Thanh tra Chính phủ nói hay
Tỏ lòng quý mến sao bày sung công
Quà là sở hữu riêng ông
Quy định báo cáo đừng hòng ông nghe
3/2/2019
Tú Sụn