NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH

Ảnh: Sưu tầm

(Thủ vĩ ngâm)

Vẫn biết là anh chiến sỹ nghèo
Giãi bày em mãi cứ tìm theo
Binh đao phiêu bạt ba lô xẹp
Trận mạc liên hồi súng đạn reo
Nhung nhớ cầm lòng luôn chịu đựng
Yêu thương một mực chẳng eo sèo
Tự hào đời lính, em cam chịu
Vẫn biết là anh chiến sỹ nghèo
28/6/2021
Tú Sụn