KHÚC XƯƠNG Ở HÀ NỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Đội vốn hai lần đã thấm đau
Thương thay Hà Nội ước sang giàu
Khúc xương khó nuốt cho người Việt
Đường sắt dễ ăn với bọn Tàu
Một trận gian lừa, đau thế kỷ
Mười năm trầy trật, nợ ngàn sau
Tiền nhân liếm láp bôi ra đó
Hậu thế còng lưng trả nợ Tàu
3/6/2020
Tú Sụn
* Đường sắt Cát Linh- Hà Đông- nói là khúc xương 13km không sai mảy may!