VỀ MÁI TRANH XƯA (hoạ thơ)

Ảnh: Kim Nguyen Van


VỀ MÁI TRANH XƯA…
(Lưỡng đầu xà Thuận nghịch độc)

Chiều xinh nắng đẹp nắng xinh chiều
Tiêu quyện sáo hoà sáo quyện tiêu
Gió lộng vờn mây vờn lộng gió
Triều dâng đẩy sóng đẩy dâng triều
Tẩu bôn hoài mãi hoài bôn tẩu
Phiêu lãng chỉ rồi chỉ lãng phiêu
Gối mỏi ta về ta mỏi gối
Liêu buồn cảnh vắng cảnh buồn liêu

* Đọc xuôi hay đọc ngược từ phải sang trái cũng chỉ một bài.

Hoạ bài VỀ MÁI TRANH XƯA của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

VỀ MÁI TRANH XƯA
(Lưỡng đầu xà Thuận nghịch độc)*

Chiều buồn vắng vẻ vắng buồn chiều
Tiêu vẳng cứ hoài cứ vẳng tiêu
Gió lặng trời trong trời lặng gió
Triều lên biển động biển lên triều
Ngược xuôi từng đã từng xuôi ngược
Phiêu dạt hết rồi hết dạt phiêu
Mệt mỏi bao ngày bao mỏi mệt
Liêu cô chốn cũ chốn cô liêu
12/1/2021
Tú Sụn
* Đọc xuôi hay đọc ngược từ phải sang trái cũng chỉ một bài.