ƯƠN HÈN

Ảnh: Sưu tầm


ƯƠN HÈN
Nhàn nhàn trà lá cứ ngồi xơi
Một bộ phận quan đúng quá tồi
Bản chất ươn hèn tâm mặt ngựa
Lập trường vô định thói ma trơi
Đấu tranh lo chạm hòng rồi tịt
Góp ý sợ đì dự lại thôi
Ngậm miệng cho lành sai kệ nó
Đảng viên cán bộ hại dân rồi
22/6/2022
Tú Sụn