KHÙNG !!!

Ảnh: Sưu tầm


Đã là cấp Bộ mà ngu
Con số bé tẹo đem “ru” làm gì
Nghe qua thấy rất lạ kỳ
Quá là ấu trĩ! Người khi, kẻ cười
Trăm ngàn doanh nghiệp dưới trời
Tỉnh thành cũng quá sáu mươi nữa kìa!
Nói gì như thể là xia
Sao không hỏi họ! thống kê lạ lùng
…..
Hay là một lũ bị khùng?!?
20/5/2017
Tú Sụn