BUỒN ĐAU THẾ SỰ

Ảnh: Sưu tầm


BUỒN ĐAU THẾ SỰ
Nhẫn tâm bóc lột dễ như chơi
Cần đến công quyền sẽ hết hơi
Chính đáng vẫn đành chi phí đậm
Bất minh ắt chịu mất tiền rồi
Việc gì cũng ráng lo cho lọt
Tất tật đều cần đạt phải bôi
Ngẫm nghĩ mà buồn đau thế sự
Không tiền đút lót bị lôi thôi
17/6/2022
Tú Sụn