TRỐN DỊCH (Covid-19)

Ảnh: Tự chụp

Bao ngày khoá trái ở trong nhà
Nhiều lúc chuông reo chẳng dám ra
Luyện sức lên xe ngày bốn bận
Làm thơ giở máy bữa vài ca
Cơm ăn một chén vì cho có
Bia uống vài ly để gọi là
Trốn dịch một mình như vậy đó
Vui buồn sướng khổ chỉ mình ta
8/8/2021
Tú Sụn