ĂN CẮP NHƯ RƯƠI

Ảnh: Sưu tầm

ĂN CẮP NHƯ RƯƠI
Của công vào túi bọn tham xơi
Mua sắm đa phần đội gấp đôi
Người bán kê lên nhằm giữ khách
Kẻ mua cầm lấy cốt cần dôi
Có ban mua sắm y như thật
Cũng bệ kiểm tra chỉ nửa vời
Chúng rút tiền tươi luôn hợp pháp
Bọn này ăn cắp lẹ như rươi
29/6/2022
Tú Sụn