NHÓM LỢI ÍCH

Ảnh: Sưu tầm


Làm một cuộc cách mạng
Xương núi và máu sông
Vì hai tên Dũng Mạnh
Thành quả đã đi tong
7/1/2010
Tú Sụn