QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


QUAN PHÁN
Tác giả: Tú Mỡ
Rất sang quan phán đầu toà
Ngất ngưởng xe nhà, chân bắt chéo khoeo
Ắn chơi xa xỉ đến điều
Đêm đêm nhà hát, chiều chiều cao lâu
Ở nhà mặc cảnh túng, sầu
Vợ, con, cha, mẹ cơm rau là thường
Chầu rượu quan chi cực sang
Tiền nuôi cha mẹ cưa gan từng đồng

(Vịnh bài QUAN PHÁN của Tú Mỡ)
QUAN THAM
Quan ta vì nước vì dân
Nhưng đếch có cần mục đích đó đâu
Lên quan liền ngẩn cao đầu
Huênh hoang hết cỡ, chọi nhau hết mình
Dân đen hạ đẳng coi khinh
Thuộc cấp hầu hạ, tôn vinh một lòng
Kèn cựa, trù dập, tranh công
Chia bè lập nhóm để hòng che nhau
Ăn chơi xếp loại hàng đầu
Gái gú, bồ nhí lau nhau tuyển càn
Nhiệm vụ, chức vụ là quan
Trình độ làng nhàng, chẳng góp được chi
Một vùng nắm giữ trị vì
Lăm le kiếm chác, thứ gì cũng ăn
Tham lam đố có ai bằng
Của công đục khoét nhập nhằng vô tư
Đất công gặm nhấm từ từ
Của dân trấn lột giống như cướp ngày
Nhìn quan mà mắt rớm cay
Thấy quan mà tởm, buồn thay sự đời
Làm quan nhớ lấy ai ơi
Chí công, liêm chính, giữ lời với dân
9/7/2021
Tú Sụn