THƯƠNG SẦU CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm

Bước chân cô độc giữa miền thương
Lang bạt chiều thu vạn nẻo đường
Cành lá lên màu chưa bỏ cội
Cánh hoa phai sắc vẫn đưa hương
Yêu hoài một thuở nồng ân ái
Sầu mãi ngàn năm buốt đoạn trường
Nhớ lắm bóng hình càng thống thiết
Giờ đây lẩn khuất với mù sương
22/10/2021
Tú Sụn