TRƯỜNG EM

Ảnh: Sưu tầm

Trường em là nhà ông Tư*
Một Cô giáo Đẳng hình như chưa già
Hằng ngày dạy chữ, dạy ca
Thương yêu trò nhỏ thiết tha vô cùng
Có hôm pháo bắn đùng đùng
Cô dẫn cả lớp chạy cùng ra mương
Pháo to nổ gắt sát sườn
Ù tai hoa mắt Cô trườn sang xem
Mương sâu nước ướt chèm mèm
Cô luôn che chở chúng em những lần
Có hôm Mỹ quét rần rần
Học trò nghĩ học, thất thần Cô mong
Trường em nóng hạ rét đông
Tường long, mái dột cửa không then cài
Chiến tranh còn nổ dài dài
Cô trò đều vẫn miệt mài sớm hôm…
1970
Trương Quang Tú
* Nhà ông Tư Niệm ở gần cầu gốc sộp