BẤT BÌNH ĐẲNG

Ảnh: Sưu tầm


Trường đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh
Vừa đề ra quy định
Gây ra nỗi bất bình

Người cao dưới mét rưỡi
Họ không tuyển vào trường
Đó là bất bình đẳng
Quy định không bình thường

Việc này cần lên án
Phân biệt thế là sai
Nếu cả nước cũng thế
Người thấp vứt cho ai

Thấp mà đạo đức tốt
Thấp mà biết yêu nghề
Thấp mà có năng lực
Sao nhà trường lại chê

Kể cả người tàn tật
Như Stephen Hawking
Cả thế giới ngã mũ
Hãy trố mắt lên nhìn

Hay là theo Trung Quốc
Sinh viên dưới mét năm
Không cấp bằng tốt nghiệp
Bọn chết băm chết vằm

Trường đại học sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh
Không có chút đạo đức
Tất nhiên sẽ bị khinh
15/2/2019
Tú Sụn