HỘI NGỘ 22/12

Ảnh: Chụp giấy mời


Mỗi năm một lần
Hội ngộ tình thân
Đồng đội xa gần
Thương mến ân cần
Cùng nhau góp phần
Nêu gương trong ngần
Thế hệ đồng lần
Phát huy tinh thần
Noi gương xả thân
Phục vụ nhân dân
17/12/2018
Tú Sụn