ÔM RƠM RẶM BỤNG

Ảnh: Sưu tầm


Lửa Co vit cháy bùng thế giới
Hãy đừng vì lợi cỏn ôm rơm
Chớ cao ngạo khi mang phận mọn
Được tép thời phải mất cả tôm
19/3/2020
Tú Sụn