MONG

Ảnh: Sưu tầm


MONG
Xương đồng da sắt cứ mà chơi
Vì chế độ ta chẳng tiếc đời
Dẹp bóng gian tham vùi dưới ngục
Đưa hình liêm chính đặt trên ngôi
Hiền tài chiêu mộ luôn thu nạp
Đức độ tôn thờ hãy gợi khơi
Bộ máy trơn tru dân hưởng lợi
Công bằng xã hội cố không ngơi
19/6/2022
Tú Sụn