CÁI NÀY CHƯA ĐÚNG QUY TRÌNH *

Ảnh: Sưu tầm


Cái câu cửa miệng các quan
“Quy trình”! giá trị ngang hàng hiến chương
Này thì sai trái trăm đường
Xâm phạm mồ mả, coi thường luật sao?
Âm thầm tổ chức ủi, đào
Tuỳ tiện không nói câu nào phân minh
Cái này chưa đúng “quy trình”
Vi phạm pháp luật, bất bình lòng dân
Ra toà là việc phải cần
Xử nghiêm những kẻ bất nhân làm càn
Chớ đừng ỉ thế là quan
Muốn gì làm đó dân oan khóc ròng
Điều mà dân ước dân mong
Công bằng, dân chủ, đồng lòng, tự do
Các quan tỉnh táo nhớ cho
….
12/9/2019
Tú Sụn
* Về việc doanh nghiệp tự ý ủi đào san bằng mộ vợ vua Tự Đức