TRÒ MÈO

Ảnh: Sưu tầm


Tố tụng thời nay lắm trò mèo
Lòng tham dẫn lối ắt phải theo
Đồng tiền quyền lực nên lách luật
Cán cân công lý đã cong queo
Tham ô phi pháp mà cao tuổi
Nhân từ xét xử chỉ án treo
Bình, Tuân, nếu đúng là hèn mọn
Chắc chắn án tuyên kiểu dân nghèo
12/12/2018
Tú Sụn