NHUNG NHỚ ĐỢI TRÔNG

Ảnh: Sưu tầm


NHUNG NHỚ ĐỢI TRÔNG
(Thuận nghịch độc)
Dương tà bóng trải bởi đau lòng
Vắng lặng sao trời đất hiểu không
Thương mến quá rồi hoài muốn ước
Dấu yêu từng đã mãi say hòng
Sương mờ thấy ruột gan nhung nhớ
Gió dịu mơ hình bóng đợi trông
Vương nắng ấm ngày thôi lạnh giá
Hương tràn nhuỵ nở cứ hằng mong
9/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Mong hằng cứ nở nhuỵ tràn hương
Giá lạnh thôi ngày ấm nắng vương
Trông đợi bóng hình mơ dịu gió
Nhớ nhung gan ruột thấy mờ sương
Hòng say mãi đã từng yêu dấu
Ước muốn hoài rồi quá mến thương
Không hiểu đất trời sao lặng vắng
Lòng đau bởi trải bóng tà dương