MUỐN…

 


Giữa một trời thu ảm đạm sầu
Sầu vương tuyệt vọng tột cùng đau
Đau thương rệu rã hồn đơn lẻ
Lẻ bóng lê thê tóc bạc màu
Màu thắm đem về tươi sức sống
Sống mòn, chưa thể cạn niềm đau
Đau vì trở lực ngoài mong muốn
Muốn chết cho rồi khỏi khổ nhau
23/1/2021
Tú Sụn