SẦU THƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Năm canh thao thức, nhớ, u hoài
Đã mất em rồi thảm lắm thay
Chất ngất đau thương cao tựa núi
Còn đâu hạnh phúc cõi đời này
Ngậm ngùi nén lệ lòng buồn bã
Đau đớn lưng tròng khoé mắt cay
Cõi tạm từ đây anh quạnh quẽ
Sầu thương trọn kiếp vẫn chưa khuây
8/7/2019
Tú Sụn