VẪN THẾ THÔI

Ảnh: Sưu tầm


VẪN THẾ THÔI
Từ thời bao cấp đã sinh sôi
Hách dịch cửa quyền đạo đức tồi
Lên mặt giống là vua tại vị
Ra oai như thể chúa trên ngôi
Xin cho nhờ vả chìu quan bợm
Cấp phát lót lo cậy cậu trời
Từ ấy đến giờ nguyên thói cũ
Xoá hoài nhưng vẫn thế mà thôi
20/6/2022
Tú Sụn