CAU TRẦU NHỚ NHAU (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


HÉO CẢ TRẦU CAU…
(Thuận nghịch độc chiêu hồi vận)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Cau trầu héo rũ bởi lòng đau
Úa rụng tàn hoa lắm nỗi sầu
Màu đổi sắc phai từng sáng lạnh
Gió vờn sương phủ cả đêm thâu
Thâu đêm cả phủ sương vờn gió
Lạnh sáng từng phai sắc đổi màu
Sầu nỗi lắm hoa tàn rụng úa
Đau lòng bởi rũ héo trầu cau

* Biệt thể này đọc ngược từ dưới lên, theo phải qua trái vẫn như bài viết đọc xuôi trên xuống.

Hoạ bài HÉO CẢ TRẦU CAU của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

CAU TRẦU NHỚ NHAU
Cau nhớ mãi trầu dạ nhói đau
Biệt ly ngày tháng tủi vương sầu
Màu tươi rực sáng chưa nồng hạ
Sắc thắm tàn phai đã lạnh thâu*
Thâu lạnh đã phai tàn thắm sắc
Hạ nồng chưa sáng rực tươi màu
Sầu vương tủi tháng ngày ly biệt
Đau nhói dạ trầu mãi nhớ cau
21/10/2021
Tú Sụn
* Thâu: mùa thu